ششمین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا و محیط زیست پایدار، بهمن ماه ۱۴۰۰

ششمین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا و محیط زیست پایدار

Sixth International Conference and Twelfth National Conference on Tourism, Geography and Sustainable Environment

پوستر ششمین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا و محیط زیست پایدار

ششمین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا و محیط زیست پایدار در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه وستاد مرکزی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا و محیط زیست پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا و محیط زیست پایدار