دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، آبان ماه ۱۳۹۳

دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار

Second national tourism, geography and sustainable environment

پوستر دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار

دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۳ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار