اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، آبان ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار

First National Conference on Tourism, Geography and Environmental Sustainability

پوستر اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار

اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۲ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار