پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، شهریور ماه ۱۳۹۶

پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران

15th Iranian Soil Science Congress

پوستر پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران

پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان،انجمن علوم خاک ایرانانجمن علوم خاك ايران-دانشگاه صنعتي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران