یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تیر ماه ۱۳۸۸

یازدهمین کنگره علوم خاک ایران

11th Soil Science Congress of Iran

یازدهمین کنگره علوم خاک ایران در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،انجمن علوم خاک ایرانانجمن علوم خاك ايراندانشگاه گرگان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنگره علوم خاک ایران