سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران

13th Iranian Soil Science Congress

پوستر سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۲ تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز در شهر اهواز برگزار گردید.


محورهای کنگره:

-  ریزگرد ها و پیامد های آن
-  پایش خاک‏، الودگی های نفتی و صنعتی
-  آبخیزداری و مدیریت آبخیز ها
-  بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
-  پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
-  حاصلخیزی و تغذیه گیاه
-  فیزیک ، فرسایش و حفاظت خاک
-  شیمی خاک
-  فن آوری های نوین در علوم خاک
-  تاثیر تسهیلات بانکی بر بهره وری از اراضی