ششمین کنفرانس ملی پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع، بهمن ماه ۱۳۹۷

ششمین کنفرانس ملی پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع

Sixth National Conference on Management and Industrial Engineering Research

پوستر ششمین کنفرانس ملی پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع

ششمین کنفرانس ملی پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع