نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع، شهریور ماه ۱۳۹۴

نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع

The first national conference on industrial management and engineering research

پوستر نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع

نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع