چهارمین کنفرانس پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع، دی ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع

Conference on Management and Industrial Engineering Research

پوستر چهارمین کنفرانس پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع

چهارمین کنفرانس پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۶ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع