سومین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع، مهر ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع

پوستر سومین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع

سومین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۲ مهر ۱۳۹۵ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع