دومین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع، دی ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع

The Second National Conference on Industrial Management and Engineering Research

پوستر دومین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع

دومین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۴ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع