پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع، شهریور ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع

Conference on Management and Industrial Engineering Research

پوستر پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع

پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع