ششمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و آموزش و پرورش، دی ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و آموزش و پرورش

The 6th National Conference on Innovation and Research in Humanities and Education

پوستر ششمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و آموزش و پرورش

ششمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و آموزش و پرورش در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۰ توسط ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و آموزش و پرورش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و آموزش و پرورش