اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران، آذر ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران

The first national conference on modern sciences and technologies in Iran

پوستر اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران

اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۴ توسط ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران