پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در برنامه ریزی درسی ایران، مهر ماه ۱۳۹۸

پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در برنامه ریزی درسی ایران

Fifth National Conference on Advanced Studies in Iranian Curriculum

پوستر پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در برنامه ریزی درسی ایران

پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در برنامه ریزی درسی ایران در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۸ توسط ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در برنامه ریزی درسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در برنامه ریزی درسی ایران