چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران، تیر ماه ۱۳۹۷

چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران

The 4th National Conference on New Technologies and Technologies of Iran

پوستر چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران

چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۷ توسط ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران