هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، شهریور ماه ۱۳۹۶

هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

The 7th National Conference on Management, Economics and Accounting

پوستر هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،سازمان مديريت صنعتي تبريز در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری