کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، مرداد ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

International Conference on New Directions in Management, Economics and Accounting

پوستر کنفرانس  بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۴ توسط ،سازمان مديريت صنعتي نمايندگي آذربايجان شرقي در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری