ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق، اسفند ماه ۱۳۹۶

ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

6th National Conference on New Idea on Electrical Engineering

پوستر ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق