اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق، آذر ماه ۱۳۹۱

اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

The National Conference on Innovation in Electrical Engineering

اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق