ششمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا ایران، خرداد ماه ۱۳۹۸

ششمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا ایران

6 th. National Conference on Mechanical, Industrial & Aerospace Engineering of IRAN

پوستر ششمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا ایران

ششمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا ایران در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ توسط ،موسسه علمي آموزشي و پژوهشي أرگ در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا ایران