اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی، مرداد ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی

The first annual national conference on mechanical engineering and industrial solutions

پوستر اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی

اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ توسط ،مركز علمي آموزشي و پژوهشي ارگ در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی