چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی

Forth National Conference on Mechanical Engineering and Industrial Solutions

پوستر چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی

چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،موسسه علمي آموزشي و پژوهشي أرگ در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی