چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی، آذر ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی

The 4th National Conference on Management, Economics and Islamic Sciences

پوستر چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی