چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی، آذر ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی

The 4th National Conference on Management, Economics and Islamic Sciences

پوستر چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی