اولین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی، خرداد ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی

The first national conference on management, economics and Islamic sciences

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی

اولین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،انجمن قرآن و تحول علوم ایرانموسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی