اولین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی، خرداد ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی

The first national conference on management, economics and Islamic sciences

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی

اولین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،انجمن قرآن و تحول علوم ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی