دومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

دومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

2nd National CFD Applications Conference in Chemical Industries

دومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،انجمن شیمی ایراندانشكده مهندسي شيمي دانشگاه علم و صنعت ايرانانجمن مهندسين شيمي ايران، شركت دانش محوران علم و صنعت در شهر تهران برگزار گردید.