ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران، تیر ماه ۱۳۹۹

ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران

The 6th National Conference on Modern Research In the field of language and literature of Iran (With participatory culture approach)

پوستر ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران

ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۹ توسط ،انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران و مركز توانمند سازي مهارتهاي فرهنگي و اجتماعي در جامعه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران