اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران، آبان ماه ۱۳۹۴

اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران

The first scientific research conference on management and planning sciences, education and standardization in Iran

پوستر اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران

اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۴ توسط ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران