دومین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران

پوستر دومین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران

دومین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران