اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران، اسفند ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران

First International Conference on Mechanical, Manufacturing, Industrial and Civil Engineering

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران

اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران