بیست دومین کنگره میکروب شناسی ایران (مجازی)، شهریور ماه ۱۴۰۰

بیست دومین کنگره میکروب شناسی ایران (مجازی)

Twenty-second Iranian Congress of Microbiology (Virtual)

پوستر بیست دومین کنگره میکروب شناسی ایران (مجازی)

بیست دومین کنگره میکروب شناسی ایران (مجازی) در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،انجمن علمی میکروبشناسی ایران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست دومین کنگره میکروب شناسی ایران (مجازی) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست دومین کنگره میکروب شناسی ایران (مجازی)