هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۶

هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

پوستر هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،انجمن علمی میکروبشناسی ایرانانجمن علمي ميكروب شناسي ايران در شهر تهران برگزار گردید.