ششمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی، بهمن ماه ۱۳۹۷

ششمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی

6th National Conference on Law and Judicial Studies

پوستر ششمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی

ششمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی