نخستین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی، مرداد ماه ۱۳۹۵

نخستین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی

The first conference of Rights and Justice Studies

پوستر نخستین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی

نخستین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی