چهارمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی، اسفند ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی

Fourth National Conference on Law and Judicial Studies

پوستر چهارمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی

چهارمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی