پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی، خرداد ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی

Forth National Conference on Law and Judicial Studies

پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی