سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی، شهریور ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی

سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی