دومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی، بهمن ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی

پوستر دومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی

دومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی