اولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی، شهریور ماه ۱۳۹۵

اولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی

پوستر اولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی

اولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید.