اولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی، شهریور ماه ۱۳۹۵