پنجمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، اسفند ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

Fifth International Congress of Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر پنجمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

پنجمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک