بیست و چهارمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست و چهاردهمین جشنواره توسعه سبز، اسفند ماه ۱۳۹۸

بیست و چهارمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست و چهاردهمین جشنواره توسعه سبز

Poster of the 24th National Conference of the Association of Environmental Specialists and the 14th Green Development Festival

پوستر بیست و چهارمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست و چهاردهمین جشنواره توسعه سبز

بیست و چهارمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست و چهاردهمین جشنواره توسعه سبز در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،انجمن محیط زیست ایرانانجمن متخصصان محيط زيست ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و چهارمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست و چهاردهمین جشنواره توسعه سبز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و چهارمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست و چهاردهمین جشنواره توسعه سبز