هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران، اسفند ماه ۱۳۸۷

هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

07th Symposium of Iranian Society of Environmentalists

پوستر هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۷ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران مراجعه فرمایید.


هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۷ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران