پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

5th Symposium of Iranian Society of Environmentalists

پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۳ تا ۱۷ اسفند ۱۳۸۳ توسط انجمن متخصصان محیط زیست ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران