چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

4th Iranian Rock Mechanics Conference

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط ،انجمن مکانیک سنگ ایران در شهر تهران برگزار گردید.