اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، بهمن ماه ۱۳۸۰

اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

1st Iranian Rock Mechanics Conference

پوستر اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۸۰ توسط دانشگاه تربیت مدرس،انجمن مکانیک سنگ ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران