کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

International Conference on Financing System Development in Iran

کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه صنعتی شریف،مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران