ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، آذر ماه ۱۴۰۲

ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

6th National Conference on New Technologies in Electrical and Computer Engineering

پوستر ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۲ توسط جهاد دانشگاهی،موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهانمعاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر