سومین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، اسفند ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

3rd National Conference on New Technologies in Electrical and Computer Engineering

پوستر سومین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

سومین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ توسط جهاد دانشگاهی،معاونت پژوهش و فناوري جهاد دانشگاهي - موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي استان اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر