دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، بهمن ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

Second National Conference on New Technologies in Electrical and Computer Engineering

پوستر دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ توسط جهاد دانشگاهی،موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي استان اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر