پنجمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، شهریور ماه ۱۴۰۱

پنجمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

5th National Conference on New Technologies in Electrical and Computer Engineering

پوستر پنجمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

پنجمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ توسط جهاد دانشگاهی،موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهانمعاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر